Hoe ver staat België in 2017 om transfobie te verjagen van de werkvloer? StepStone heeft jouw inzichten nodig! Deze korte enquête wil de uitdagingen belichten die transgenders tijdens hun loopbaan aan moeten gaan. Jouw antwoorden en die van anderen zullen anoniem verwerkt worden in een rapport, dat we zullen publiceren op 31 maart. StepStone vraagt niet naar jouw persoonsgegevens. Evenmin wordt er een link gelegd tussen jouw antwoorden en jouw emailadres. Drie respondenten maken kans op één van de drie Media Markt vouchers, ter waarde van € 100.

Où en est la Belgique dans la lutte contre la transphobie au travail en 2017 ? StepStone a besoin de votre avis ! Cette courte enquête a pour objectif de mettre en évidence les difficultés que rencontrent les personnes transgenres au cours de leur carrière. Vos réponses et celles des autres participant(e)s seront analysées de manière anonyme dans un rapport que nous publierons le 31 mars. StepStone ne demande pas vos données personnelles. Aucun lien ne sera fait entre vos réponses et votre adresse e-mail. Trois participant(e)s auront la chance de gagner un des trois bons Media Markt d'une valeur de 100 €.

How far has Belgium progressed in banishing transphobia from the workplace in 2017? StepStone needs your views! This brief survey aims to shed light on the challenges that transgenders have to face during their career. Your replies and those of others will be processed anonymously in a report to be published on 31st of March. StepStone is not requesting your personal details. In addition, no link will be created between your replies and your e-mail address. Three respondents will have the chance to win one of the three Media Markt vouchers worth € 100 each.